ARTIKEL 1

De wedstrijd “BORN2DRIVE 2023”, hierna “de Wedstrijd” genoemd, is een gratis wedstrijd die wordt georganiseerd door Sparring-Partner SRL, hierna “de Organisator” genoemd, met maatschappelijke zetel te Source de la Lèche 1, 4053 Embourg en met ondernemingsnummer 0633.542.731.
De wedstrijd begint op 01/09/2022 en eindigt op 22/01/2023. Hij vindt plaats op uitgekozen evenementen van partners van Porsche Belgium en op de Born2Drive-stand op het Autosalon van Brussel, in Paleis 9 van Brussels Expo.
Dit reglement bevat de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 2

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen in dit reglement, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en er is geen aankoopverplichting. Een geldig toegangsticket voor het Autosalon van Brussel is wel vereist.
Deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die op het moment van deelname de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in België. De volgende personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd: personen die hebben meegewerkt aan de organisatie van de wedstrijd, directe of indirecte werknemers van de Organisator en aan haar gelieerde bedrijven, alsmede familieleden van voornoemde personen die in hetzelfde huishouden wonen als laatstgenoemden.

Deelname is strikt nominatief en beperkt tijdens de duur van de Wedstrijd tot één per persoon. In geen geval mag de deelnemer onder verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers spelen.

Georganiseerde inzendingen voor de Wedstrijd worden beschouwd als misbruik en zullen automatisch leiden tot annulering van de deelname.
Deelname met een ander dan het door de Organisator voorgestelde programma is verboden en zal leiden tot uitsluiting en mogelijke juridische procedures wegens inbreuk op het auteursrecht. Deelname aan de wedstrijd houdt een loyale houding en absoluut respect voor deze regels en de rechten van andere deelnemers in.

Overtreding van een van de bovengenoemde regels of gevallen van misbruik en misleiding worden bestraft met automatische diskwalificatie van de deelnemer voor al zijn/haar inzendingen en voor de gehele duur van de Wedstrijd.

ARTIKEL 3

De wedstrijd wordt aangekondigd via digitale communicatie, pers, sociale media, via de partnermerken van de wedstrijd – Porsche Belgium en Red Bull – en door de organisator van het Autosalon van Brussel.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer zich eerst registreren en elk veld van het formulier invullen voordat hij toegang krijgt tot de simulator. Voorafgaand aan het bezoek aan de Born2Drive-stand op het Autosalon van Brussel kan worden ingeschreven via de website born2drive.be. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met het verstrekte deelnameformulier.
Eén kans om te winnen wordt toegekend voor elke geldige inzending.

ARTIKEL 4

De Wedstrijd omvat de volgende test(s) of vraag/vragen:
– Bestuur de Porsche 911 RSR op het virtuele circuit van Spa- Francorchamps en haal de best mogelijke rondetijd.
– Elke deelnemer heeft maximaal 10 minuten om zijn beste tijd te halen.
– Aan het einde van de beschikbare tijd op de simulator wordt de beste rondetijd van de deelnemer weerhouden. Als deze tijd behoort tot de 8 beste tijden die tijdens de wedstrijdperiode – tussen 13/01/23 en 21/01/23 – zijn behaald, kan de kandidaat zich plaatsen voor de finale.
– De 8 kandidaten met de beste rondetijden aan het einde van de kwalificatiefase worden uitgenodigd op de Born2Drive-stand in Paleis 9 van het Autosalon van Brussel op zondag 22/01/23. Zij nemen deel aan een virtuele race op het circuit van Spa- Francorchamps. In geval van overmacht of niet-beantwoording van de uitnodiging, heeft de organisator het recht om de kandidaten uit te nodigen die de beste rondetijden na de top 8 hebben afgelegd tijdens de kwalificatiefase. De toegang tot het Autosalon van Brussel voor de finale wordt voor elke finalist betaald door de organisator.

ARTIKEL 5

De winnaar is de deelnemer die de race in de finale wint. De winnaar is degene die de meeste ronden / de grootste afstand aflegt binnen de tijdslimiet of die als eerste de finishlijn van de race passeert, na het aantal ronden dat voor de start van de race is vastgesteld en gespecificeerd.

ARTIKEL 6

De prijs is een exclusieve ‘Porsche en Red Bull’-ervaring die door de Organisator wordt aangeboden en georganiseerd. De prijs kan bestaan uit een reis voor de winnaar en een reisgenoot naar Oostenrijk om een unieke race-ervaring te beleven op de Red Bull Ring in Spielberg. Vervoer en verblijf tijdens de reis – 1 of 2 nader te bepalen nacht(en) – worden verzorgd door de Organisator.
De praktische zaken zoals data en het gedetailleerde programma van deze ervaring worden geregeld tussen de organisator en de winnaar.
De Born2Drive-wedstrijdprijs moet worden voldaan binnen de voorwaarden en het tijdsbestek dat is overeengekomen tussen de Organisator en de winnaar, anders vervalt de prijs.

De prijs is persoonlijk, ondeelbaar, niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan derden. Hij moet worden aanvaard zoals hierboven beschreven.

De Organisator biedt geen garantie voor de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade die deze (in)direct veroorzaakt.

ARTIKEL 7

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste gegevens (bv. onjuist of onbekend adres van de deelnemer) verstrekt door de deelnemer.

Indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn macht dit rechtvaardigen, behoudt de Organisator zich het recht om de Wedstrijd te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat hij verplicht is enige schadevergoeding te betalen aan een deelnemer of zelfs aan een derde.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen waarvoor hij niet verantwoordelijk is, met name in geval van slechte aflevering van post, onbeschikbaarheid van de website, technische storingen waardoor het spel niet kan worden voortgezet, storingen in het internetnetwerk waardoor het spel niet goed kan verlopen, onderbrekingen, vertragingen in de gegevensoverdracht, storingen van de computer van de deelnemer of andere problemen in verband met communicatienetwerken, servers, internetproviders, computerapparatuur of – software, het verlies van gegevens, de gevolgen van een virus, een anomalie of een technische, hardware- of softwarestoring van welke aard dan ook die de deelname aan het spel verhindert of beperkt.

ARTIKEL 8

Eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen binnen de 5 werkdagen na afloop van de Wedstrijd schriftelijk te worden gericht aan het hoofdkantoor van de Organisator.

In geen geval kunnen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die buiten 5 werkdagen na afloop van de Wedstrijd worden ingediend en niet schriftelijk zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Klachten die niet schriftelijk zijn ingediend of niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 9

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Sparring-Partner, met maatschappelijke zetel te Source de la Lèche 1 in 4053 Embourg, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
Zodra de door de kandidaat behaalde tijd op de simulator hem/haar toestaat deel uit te maken van de voorlopige top 8, gaat hij/zij ermee akkoord dat zijn/haar voor- en achternaam worden vermeld in de “ranking”-sectie op de born2drive-website. De organisatoren bewaren alleen de gegevens die hen in staat stellen het goede verloop van de wedstrijd, de finale en de toekenning van de prijzen te waarborgen, zonder enig ander gebruik of commerciële exploitatie, direct of indirect.

Vragen over dit onderwerp kunnen per post naar bovenstaand adres worden gestuurd of elektronisch naar het volgende adres: hello@getin.agency
Informatie over de soorten gegevens die worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking en de uitoefening van de desbetreffende rechten (recht op toegang, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit) kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij Sparring-Partner en kunnen worden bekeken op de website https://born2drive.be/nl/cookies-en-privacy/.

ARTIKEL 10

Het reglement is beschikbaar op https://born2drive.be/nl/wedstrijdreglement/

Alle kosten in verband met de deelname aan de wedstrijd (verplaatsingen, toegang tot het Autosalon van Brussel, telefoon, internetverbinding,…) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deelnemers de deelnamekosten verhalen op de Organisator.
De passende reactie op een situatie waarin dit reglement niet voorziet, wordt gegeven door de organisator. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil over de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Luik.