ARTIKEL 1

De wedstrijd “BORN2DRIVE 23-24”, hierna “de Wedstrijd” genoemd, is een gratis wedstrijd die wordt georganiseerd door Sparring-Partner SRL, hierna “de Organisator” genoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Source de la Lèche 1, 4053 Embourg en waarvan het ondernemingsnummer 0633.542.731 is.

De wedstrijd begint op 08/12/2023, loopt door de eindejaarsvakantie (van 23/12/2023 tot 07/01/2024) en wordt afgesloten met de finale op 17/02/2024. De wedstrijd vindt plaats op de Born2Drive-stand tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van 75 jaar Porsche in Autoworld.

Dit reglement bevat de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 2

Deelname aan de Wedstrijd impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de bepalingen van deze regels, inclusief eventuele latere wijzigingen.

Toegang tot de wedstrijd is gratis en aankoop is niet nodig. Een geldig toegangsbewijs voor de Porsche 75e jubileumtentoonstelling is echter wel vereist.

Deelname aan de Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het moment van deelname en die woonachtig zijn in België. De volgende personen mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd: personen die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd, directe of indirecte werknemers van de Organisator en de aan haar gelieerde bedrijven, evenals familieleden van voornoemde personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden als laatstgenoemden.

Deelname is strikt nominatief en beperkt tot één per persoon voor de duur van de Prijsvraag. In geen geval mag de deelnemer spelen onder verschillende namen of in naam van andere deelnemers.

Georganiseerde inzendingen voor de wedstrijd worden beschouwd als misbruik en worden automatisch geannuleerd.

Deelname met een ander programma dan wordt voorgesteld door de Organisator is verboden en zal leiden tot uitsluiting en mogelijke juridische procedures wegens inbreuk op auteursrechten. Deelname aan de Wedstrijd impliceert een loyale houding en absoluut respect voor deze regels en de rechten van andere deelnemers.

Overtreding van een van de bovenstaande regels of gevallen van misbruik en misleiding leiden tot automatische diskwalificatie van de deelnemer voor al zijn/haar inzendingen en voor de gehele duur van de competitie.

ARTIKEL 3

De wedstrijd wordt bekendgemaakt via digitale communicatie, de pers, sociale media, de merkpartners van de wedstrijd – Porsche België en Red Bull – en door de organisator van de Porsche 75e verjaardagstentoonstelling in AutoWorld.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers zich eerst registreren en elk veld van het formulier invullen voordat ze toegang krijgen tot de simulator. Voordat u de Born2Drive-stand op de tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van 75 jaar Porsche in Autoworld bezoekt, kunt u zich registreren via de website born2drive.be. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen met betrekking tot het verstrekte registratieformulier. Per geldige inschrijving wordt één winkans toegekend.

ARTIKEL 4

De competitie omvat de volgende test(s) of vraag/vragen:

– Bestuur de Porsche 992 GT3 Cup in ACC op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps en zet een zo snel mogelijke tijd neer.

De spelinstellingen voor kwalificatie zijn als volgt:
• Halfautomatische versnellingen (flippers aan het stuur)
• Automatische koppeling
• Geen stabiliteitscontrole
• Geen ABS
• Geen tractiecontrole
• De configuratie van de auto wordt ingesteld door de organisator (Opmerking: alleen voor de kwalificatie – Eigen wagen setup voorzien is mogelijk bij de finale).
• Elke deelnemer krijgt de kans om zijn tijd neer te zetten in een superpole format, met één opwarmronde over het circuit en daarachter twee volledige hotlap ronden.

– Aan het einde van de beschikbare tijd op de simulator wordt de beste rondetijd van de kandidaat genoteerd. Als deze tijd een van de 8 beste tijden is die zijn behaald tijdens de wedstrijdperiode – tussen 08/12/23 en 16/02/24 – kan de kandidaat zich kwalificeren voor de finale.

– De 8 kandidaten met de beste tijden aan het einde van de kwalificatiefase worden uitgenodigd voor de tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van 75 jaar Porsche in Autoworld op zaterdag 17 februari 2024. Zij zullen deelnemen aan een virtuele race op het circuit van Spa-Francorchamps. In geval van overmacht of het niet reageren op de uitnodiging, behoudt de organisator zich het recht voor om de kandidaten met de snelste rondetijden na de eerste 8 in de kwalificatiefase uit te nodigen. De toegang tot de tentoonstelling 75 jaar Porsche in AutoWorld voor de finale wordt betaald door de organisator en 3 begeleiders voor elke finalist.

De spelparameters voor de finale zijn als volgt:

Informatie over de finale.

ACC Spel
Spa-Francorchamps racecircuit.

Voorlopig schema voor de finale in AutoWorld op zaterdag 17 februari 2024:

– 12:30: Ontvangst van de winnaars in Autoworld met drankjes en lichte catering
– 13:30: Briefing
– 13:45: Warming-up ronde en laatste aanpassingen
– 14:00: Kwalificatie 10 minuten
– 14:15 – 15:00: Finalerace van 45 minuten
– 15:30: Prijsuitreiking
– 16:00: Einde van het evenement

– Auto / spelinstellingen

• Automatische koppeling
• Geen stabiliteitscontrole
• Geen ABS
• Geen tractiecontrole
• De configuratie van de auto kan tijdens de finale worden aangepast of er kan een configuratie worden geladen (LET OP: het is niet mogelijk om de instellingen van het stuur of de pedalen aan te passen).
De winnaar is de deelnemer die de race in de finale wint. De winnaar is de rijder die het grootste aantal ronden / de grootste afstand aflegt binnen de toegestane tijd of die als eerste over de finish komt, na het aantal ronden dat is vastgesteld en gespecificeerd voor de start van de race.

Een racesteward is aanwezig tijdens de finale. Alleen zijn oordeel en beslissing kunnen in aanmerking worden genomen, zonder enige andere mogelijkheid tot betwisting of klacht. Elke finalist aanvaardt deze clausule en de gevolgen ervan.

ARTIKEL 6

De prijs is een exclusieve “Porsche en Red Bull” ervaring aangeboden en georganiseerd door de Organisator. De prijs kan bestaan uit een reis voor de winnaar naar Oostenrijk voor een unieke race-ervaring op de Red Bull Ring in Spielberg, of een andere exclusieve Porsche-baanervaring die door de Organisator wordt aangeboden.

Praktische zaken zoals de datum van de ervaring in kwestie en het gedetailleerde programma worden overeengekomen tussen de Organisator en de winnaar.

De Born2Drive-prijs moet worden voltooid binnen de voorwaarden en het tijdsbestek die zijn overeengekomen tussen de Organisator en de winnaar, anders vervalt de prijs.

De prijs is persoonlijk, ondeelbaar, niet verzilverbaar en niet overdraagbaar aan derden. De prijs moet worden geaccepteerd zoals hierboven beschreven.

De Organisator geeft geen garantie voor de prijs en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongelukken of schade die deze kan veroorzaken, zelfs niet indirect. Hij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de ervaring die wordt aangeboden.

ARTIKEL 7

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste gegevens (bijv. onjuist adres of adres dat niet bekend is bij de deelnemer) die door de deelnemer zijn verstrekt.

Indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar macht dit rechtvaardigen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd aan te passen, op te schorten of te beëindigen, zonder verplicht te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan een deelnemer of zelfs aan een derde partij.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen waarvoor hij niet verantwoordelijk is, met name in geval van slechte bezorging van post, onbeschikbaarheid van de website, technische storingen die de voortzetting van het spel verhinderen, storingen in het internetnetwerk die de goede werking van het spel verhinderen, onderbrekingen, vertragingen in de gegevensoverdracht storingen van de computer van de deelnemer of andere problemen in verband met communicatienetwerken, servers, internetproviders, computerapparatuur of -software, verlies van gegevens, het effect van een virus, anomalie of technische, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, waardoor deelname aan het spel wordt verhinderd of beperkt.

ARTIKEL 8

Klachten met betrekking tot de Wedstrijd moeten uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de Wedstrijd schriftelijk worden ingediend bij het hoofdkantoor van de Organisator.

Klachten mogen in geen geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die meer dan 5 werkdagen na het einde van de Wedstrijd worden ingediend en niet schriftelijk zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 9

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Sparring-Partner, met maatschappelijke zetel te Source de la Lèche 1, 4053 Embourg, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Zodra de door de kandidaat op de simulator behaalde tijd hem/haar toelaat om deel uit te maken van de voorlopige top 8, aanvaardt hij/zij dat het door hem/haar gekozen pseudoniem verschijnt in de rubriek “klassement” van de born2drive site. De organisatoren bewaren alleen de gegevens die ze nodig hebben voor het goede verloop van de competitie, de finale en de prijsuitreiking, zonder enig ander gebruik of commerciële exploitatie, direct of indirect.

Vragen over dit onderwerp kunnen per post naar bovenstaand adres worden gestuurd of elektronisch naar het volgende adres: [email protected]

Informatie over de soorten gegevens die worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking en de uitoefening van de desbetreffende rechten (recht op toegang, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit) kan schriftelijk worden aangevraagd bij Sparring-Partner en kan worden geraadpleegd op de website https://born2drive.be/nl/cookies-en-privacy/.

ARTIKEL 10

De regels zijn beschikbaar op het volgende adres: https://born2drive.be/nl/wedstrijdreglement/

Alle kosten in verband met deelname aan de wedstrijd (vervoer, toegang tot de Porsche 75e verjaardagstentoonstelling in AutoWorld, telefoon, internetverbinding, etc.) zijn geheel voor rekening van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval deelnamekosten verhalen op de Organisator.

Het gepaste antwoord op een situatie die niet onder deze regels valt, wordt gegeven door de Organisator. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Dit reglement wordt beheerst door Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Luik.